> .

Πολιτικη Ποιοτητας

Η NAVIGATOR Ltd αναγνωρίζει ότι η Διαχείριση Ποιότητας είναι πρωταρχικός παράγων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς, στοιχείων που αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά για τη διατήρηση και διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης.  Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφούμενο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

H Διοίκηση της NAVIGATOR Ltd δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και για τη συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή όλου του προσωπικού στην παροχή υπηρεσιών αυστηρών προδιαγραφών προς τους πελάτες. Επίσης η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων ποιότητας, καθώς και για την τήρηση των ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην NAVIGATOR Ltd διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της επιχείρησης ικανοποιούν τους πελάτες και ότι παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή/και τις προδιαγραφές του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.

Στα πλαίσια αυτά ως γενικοί στόχοι ποιότητας της επιχείρησης καθορίζονται οι επόμενοι:

  • Η αδιάλειπτη προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών και μείωσης του κόστους παροχής τους.
  • Η συνεχής ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας στην αγορά, καθώς και η περαιτέρω αύξησή του μεριδίου της σε αυτή.
  • Η συνεχής βελτίωση της οικονομικής θέσης μέσω της αύξησης της κερδοφορίας.
  • Η διατήρηση και η ενίσχυση της καλής φήμης της επιχείρησης ως προς την ποιότητα, την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων / υπηρεσιών, των προμηθειών και των συνεργασιών, της τεχνικής υποστήριξης κ.λπ., καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων ποιότητας.

Το επίπεδο αυτό του ελέγχου διασφαλίζει την παροχή όλων των υπηρεσιών με μία αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διαδοχή δραστηριοτήτων, καθώς και την ικανοποίηση όλων των προσδιορισμένων απαιτήσεων των πελατών.

Ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.  Με βάση αυτό το ρόλο, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής του τεκμηριωμένου συστήματος ποιότητας σε όλη την επιχείρηση.

Για η εταιρεία Navigator Ltd.

Η Διαχειρίστρια

ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ